contactar
   
media
   
Monitors
Playscheme
Show
 
 
 
 
 

c/ Elkano 51, 3 - 1 - 08004 Barcelona, Spain
Tel: 34 93 324 9287 / Fax: 34 93 324 9287

monitors@enjoyenglish.org / www.enjoyenglish.org

6. La realització del programa

Per tal de dur a terme el programa de forma satisfactòria, el GTIE s'encarrega de:

Materials didàctics.
El GTIE elabora cada any nous materials didàctics adaptats a tres franges d'edat diferenciades. Es tracta d'oferir un programa d'activitats diferents, en el que es tenen en compte els interessos i necessitats de cadascuna d'aquestes franges. En el següent apartat trobareu una detallada descripció dels materials didàctics.


Difusió del programa

Per tal de realitzar la difusió del programa entre els alumnes i pares, el GTIE posa a l'abast de cada centre fulls informatius per a repartir-los a l'escola. Tanmateix, abans de començar el programa, es fa una reunió amb els pares i el/la coordinador/a.

Pel que fa a les inscripcions, el GTIE proporciona els fulls d'inscripció i els participants s'inscriuen al seu centre. El pagament es pot fer individualitzat, directament al GTIE o bé a través del centre. El programa Enjoy English es realitzarà sempre i quan hi hagi un mínim de dos grups en el mateix centre.

Quan a l'acollida de monitors, el GTIE facilita als centres tant els fulls de sol.licitud com la informació detallada per a les famílies interessades a acollir un monitor. En cas que hi hagi més famílies interessades en tenir monitor, que monitors en un mateix centre, l'escola, juntament amb el GTIE s'encarregaran de fer-ne la selecció.


Monitors i coordinadors

A) Selecció, formació i contractació dels monitors.

La selecció de monitors es realitza a partir de diferents fases. En primer lloc, el mes de desembre, iniciem la campanya de captació de monitors. Un cop el GTIE ha rebut les sol·licituds, en fa una pre-selecció a Barcelona. El mes d'abril ens desplacem a Irlanda i Gran Bretanya per a fer una acurada selecció de tots aquells que han estat prèviament pre-seleccionats. En aquesta selecció es tenen en compte dos factors, l'entrevista personal i la capacitat de treball en equip a partir de dinàmiques orientades a valorar aquest aspecte.

Els monitors reben una formació intensiva, el cap de setmana abans de començar les activitats, amb la finalitat de familiaritzar-los amb les característiques d'Enjoy English i adaptar la seva experiència al nostre programa.

El GTIE s'encarrega de la contractació i pagament de tots els monitors.

B) Selecció, formació i contractació dels coordinadors.

El GTIE seleccionarà coordinadors per aquells centres on no hi hagi cap mestre disponible a fer de coordinador/a.

La formació vol familiaritzar els coordinadors amb la metodologia del programa, el seu paper, la manera de treballar amb els monitors i altres tasques puntuals.

De la mateixa manera que amb els monitors, el GTIE també s'encarrega de la tramitació i procediments legals per a la contractació dels coordinadors.

 

Material fungible
El GTIE s'encarrega de fer arribar a cada centre l'àmplia varietat de material fungible necessari per a dur a terme les activitats. Les despeses del material fungible queden incloses dins de la matrícula.


Assegurança
El GTIE contracta una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil i accidents pels participants, els monitors i els coordinadors.


Supervisió
Durant el mes de juliol membres del GTIE es desplacen a cadascun dels centres on es realitza Enjoy English per tal de realitzar un seguiment del funcionament del programa.


Valoració del programa.
Per tal d'avaluar el funcionament del programa tenim en compte la totes les fonts d'informació de les que disposem. D'una banda l'aportada pels monitors i coordinadors de cadascun dels centres a partir d'un informe de valoració de cada una de les quinzenes del programa i de l'altra la presentada pels participants i les seves famílies, a partir de qüestionaris de valoració de l'experiència. És a partir de tota aquesta informació que el GTIE elabora la memòria final del programa.

 

 

c/ Elkano 51, 3 - 1 - 08004 Barcelona, Spain